Uncategorized

Antwoorden op vervolgvragen over bomenkap tussen Nijmegen en Mook

VennenenMook20090125 001 

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid Van Bergen ( Groep van Bergen ) over Vervolgvragen over boskap tussen Nijmegen en Mook.

Inleiding

Op 1 juni 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen van onze fractie beantwoord over boskap tussen Nijmegen en Mook. (SIS- nummer PS2010-358). Vervolgens is op ons initiatief op 16 juni 2010 deze kwestie besproken in de statencommissie Landelijk Gebied en Water. Toen werd ingesproken door de heer Glaser van de actiegroep Red Ons Bos. Hij stelde dat de antwoorden op onze schriftelijke vragen onjuist en onvolledig zijn. Zijn inspraakreactie, inclusief zeven bijlagen, is al in uw bezit. De inspraakreactie voegen we nogmaals bij. ( zie bijlage).

Hierbij stellen wij u de volgende vragen:

Vraag 1 :

Wij verzoeken u om puntsgewijs uw reactie te geven op de kanttekeningen die de heer Glazer zet bij de eerdere antwoorden die u aan onze fractie gaf.

Antwoord:

 Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 1xe2x80x9d:

In het kader van de Boswet is beoordeeld of er is gehandeld in overeenstemming met de wet. Bij die beoordeling worden definities gehanteerd voor het verschil tussen xe2x80x9ckappenxe2x80x9d of xe2x80x9cdunnenxe2x80x9d en xe2x80x9cheidexe2x80x9d of xe2x80x9cbosxe2x80x9d etc. Hieruit volgen de oppervlakten die al of niet onder de werking van de boswet vallen. Volgens de verantwoordelijke instantie (LNV) is het project conform de wet uitgevoerd. In dat licht is een discussie over definities en daarmee verbonden oppervlakten niet meer aan de orde.

Volgens deskundigen is er geen reden om te twijfelen aan de haalbaarheid van de beoogde heideontwikkeling.

Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 3xe2x80x9d:

Het doel van het project is het behoud voor het gebied van een aantal nog aanwezige, specifiek aan heide gebonden, soorten. Door de natuurlijke bosontwikkeling dreigen deze soorten uit het gebied te verdwijnen. Om het bijbehorende landschapsbeeld te schetsen is naar het verleden gewezen. Het is echter geen doel om een landschap van 100, 200 of 1000 jaar geleden te reconstrueren. Het gaat om behoud van biodiversiteit en het crexc3xabren van een goede habitat en niet om historie.

Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 4xe2x80x9d:

Dit project is niet direct ingegeven vanuit klimaatverandering het sluit echter wel goed aan bij het klimaatbeleid. Door verandering van klimaat is het van belang dat klimaatgevoelige soorten kunnen migreren. Dit om te voorkomen dat soorten echt uitsterven. Dat betekent dat er kralensnoeren van goede habitats op de route noodzakelijk zijn. Dit project voorziet in het optimaliseren van een dergelijk habitat voor klimaatgevoelige soorten.

Vanuit CO2 oogpunt kan worden gesteld dat de realisatie van de EHS in belangrijke mate bijdraagt aan de gestage trend van bosuitbreiding in Nederland. Dit project doet daar niets aan af.

Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 5xe2x80x9d:

In het antwoord wordt aangegeven dat op de informatieavond van november 2009, uit het overleg met diverse groepen en organisaties en op de diverse vergunningprocedures alleen positieve reacties kwamen. Dat is juist. De negatieve reacties kwamen pas toen de eerste bomen werden gekapt.

Achteraf gezien kan worden geconstateerd dat de initiatiefnemers, ondanks een ons inziens flinke inspanning, kennelijk niet iedereen hebben bereikt met hun informatie. 

Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 8xe2x80x9d:

In het antwoord wordt inderdaad gesteld dat ons inziens geen regels zijn overtreden. Daarbij wordt tevens gesteld dat in dit geval niet de Provincie maar het Ministerie van LNV verantwoordelijk is voor afgifte van vergunning en handhaving is. Het is ons bekend dat er een handhavingsverzoek bij de Dienst Regelingen is ingediend. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 9xe2x80x9d:

Het verantwoordelijke Ministerie van LNV heeft geen overtredingen vastgesteld. Indien zij op grond van bovengenoemd handhavingsverzoek anders constateren is het aan de Minister om op te treden.

Er zijn geen regels overtreden waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. Er is dan ook geen reden om vanuit de Provincie de initiatiefnemers tot de orde te roepen.

 Antwoord op xe2x80x9ckanttekening antwoord 10xe2x80x9d:

Het provinciaal meerjarenprogramma is een uitvoeringsprogramma met concrete projecten. Van strijdigheid is alleen sprake wanneer de uitvoering van dat programma wordt gefrustreerd. Dat is hier niet het geval. Er is geen relatie tussen de aanplant van bos in Park Lingezegen en de kap in Heiderijk.

 Vraag 2:

Waar vindt herplant van gekapte bomen plaats? Houdt u daarmee rekening dat jong geplante bomen minder CO2 opnemen dan gekapte bomen. En dat er dus voor CO2-neutraliteit veel meer bomen moeten worden herplant dan er gekapt worden?

Antwoord:

Dat is op dit moment nog niet bekend. De Boswet biedt drie jaar de tijd om herplant te realiseren. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet al het gekapte bos zal worden herplant.

De Minister van LNV heeft Staatsbosbeheer een algemene ontheffing voor de herplantplicht gegeven in geval er sprake is van omvorming van bos naar speciale natuurtypen. Dat is hier het geval.

Natuurmonumenten heeft aangegeven de herplant administratief te regelen door gebieden die nu niet onder de Boswet vallen als compensatie onder de werking van de Boswet te brengen.

Prorail is nog op zoek naar een herplantlocatie.

In de Boswet is CO2 neutraliteit niet voorgeschreven.

Vraag 3:

Inmiddels hebt u ook toestemming gegeven voor massale bomenkap in de Hatertse en Overasseltse vennen. In totaal betekent dit een nog veel grotere aanslag op de natuur en de bossen rond Nijmegen. Hoe verhoudt zich dat tot het Gelderse klimaatbeleid? 

 Antwoord:

De voorgenomen kap van naaldbomen in de Hatertse en Overasseltse vennen is een belangrijk onderdeel van de aanpak van de ernstige verdroging in dit vennengebied (TOP-lijstgebied). Deze aanpak is urgent om de bijzondere natuurkwaliteit en de hoge biodiversiteit van dit gebied veilig te kunnen stellen.

De relatie met het Gelderse klimaatbeleid is hierboven verwoord bij het antwoord op  xe2x80x9ckanttekening antwoord 4xe2x80x9d.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje

Commissaris van de Koningin

drs. P.P.L. van Kalmthout

secretaris

 

Advertenties
Standaard

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s